logo
 • Úvodné ustanovenia
  • Účelom tohto reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady služieb (ďalej len "reklamácia"), vrátane poskytnutia informácie o tom , kde možno reklamáciu uplatniť, a to v súvislosti s prevádzkovaním aukcie pohľadávok prostredníctvom internetového portálu www.aaaukcie.sk, ktorého správcom je AAAukcie s.r.o., so sídlom Farská 25, 94901 Nitra, IČO: 46 807 870, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32496/N (ďalej len "portál" alebo „aplikácia“).
  • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na postupcu aj postupníkov, ktorí sa zúčastňujú aukcie pohľadávok vedených na portáli, a do zmluvného vzťahu vstupujú ako nepodnikatelia a uplatňuje sa na tieto subjekty právna úprava ochrany spotrebiteľa. Postupca je subjekt, ktorý pohľadávku na portáli ponúka na postúpenie, postupník je subjekt, ktorý pohľadávku dopytuje (uvedené subjekty ďalej tiež ako "spotrebitelia").
 • Práva zo zodpovednosti za vady
  • Spotrebitelia majú právo uplatniť reklamáciu vyplývajúcu z chybne poskytnutej služby u správcu.
  • Spotrebitelia majú právo odstúpiť od sprostredkovanej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonmi (Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa). Pri odstúpení od zmluvy je potrebné dodržať postup stanovený v uzatvorenej zmluve a v obchodných podmienkach.
 • Reklamácia
  • Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou na adresa sídla správcu : AAAukcie s.r.o., so sídlom Farská 25, 94901 Nitra alebo emailom na adresu : info@aaaukcie.sk.
  • Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Záverečné ustanovenia
  • Po vybavení reklamácie správca vyrozumie o vybavení reklamácie spotrebiteľa, a to prostredníctvom SMS alebo e-mailom.
  • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.6.2017.