logo
prihlasovacie údaje
 • Úvodné ustanovenia
  • Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "OP") sa vzťahujú na sprostredkovanie zmluvných vzťahov (postúpenia pohľadávok) prostredníctvom internetovej aplikácie aukcie pohľadávok umiestnenej na webovej adrese www.aaaukcie.sk (ďalej len "portál" alebo „aplikácia“), najmä bližšie vymedzujú práva a povinnosti postupcu, postupníka a správcu. Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  • Správcom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť AAAukcie s.r.o., so sídlom Farská 25, 94901 Nitra, IČO: 46 807 870, (spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32496/N, ďalej len „správca“).
  • Postupca je subjekt, ktorý na portáli ponúka pohľadávku, z ktorej je oprávnený, na postúpenie.
  • Postupník je subjekt, ktorý na portáli dopytuje pohľadávku, z ktorej by po jej nadobudnutí bol oprávnený.
 • Postúpenie pohľadávky
  • Prostredníctvom portálu sa sprostredkovávajú zmluvné vzťahy. Správca má právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa zablokovať prístup ktorémukoľvek užívateľovi portálu, alebo odmietnuť sprostredkovanie postúpenia pohľadávky.
  • Správca prevádzkuje prostredníctvom portálu internetovú aukciu pohľadávok, nepreberá však riziká spojené so vstupom do zmluvných vzťahov.
  • Postupca aj postupník sú povinní poskytnúť správcovi správne a úplné údaje potrebné na konanie internetovej aukcie a na prípravu zmluvnej dokumentácie.
 • Aukcia pohľadávok
  • Aukcia pohľadávok je internetovou aplikáciou umožňujúcou stretávanie ponuky a dopytu po pohľadávkach. Podmienkou pre prístup k aukcii je registrácia užívateľa a zaplatenie poplatku za zadanie aukcie a/alebo účasť v aukcii.
  • Postupca po vyplnení registračného formulára špecifikuje pohľadávku, ktorú ponúka (najmä jej výšku – istinu pohľadávky, požadovanú odplatu za postúpenie, príslušenstvo pohľadávky, zabezpečenie pohľadávky, dlžníka z pohľadávky).
  • Aukcia umožňuje aj nadobudnutie pohľadávky bez zvyšovania ponúk záujemcami, prostredníctvom inštitútu okamžitej kúpy pohľadávky („KÚP TERAZ“).
  • Osobám z radov záujemcov o nadobudnutie pohľadávky je na základe registrácie a zaplatenia poplatku umožnený prístup do aplikácie. Ak sa záujemca o nadobudnutie pohľadávky rozhodne zúčastniť sa aukcie, vyplní registračný formulár a následne bude mať možnosť 1) predložiť ponuku a 2) podať návrh s upravenou cenou za postúpenie (odplatou). Záujemca o nadobudnutie pohľadávky má možnosť požiadať o predloženie podkladov (nadobúdací titul k pohľadávke, zmluvná dokumentácia k pohľadávke a jej zabezpečeniu), pričom údaje o veriteľovi budú správcom anonymizované.
  • V prípade ak bude v aukcii podaná ponuka alebo budú predložé podklady k pohľadávke, automaticky sa vygeneruje o odošle účastníkom aukcie e-mail.
  • Postupca dokumenty týkajúce sa pohľadávky posiela vo forme skenu prostredníctvom aplikácie správcovi. Správca po ich prijatí v spolupráci s advokátskou kanceláriou overí úplnosť  informácií o pohľadávke a tieto zverejní v identifikácii pohľadávky. Správca anonymizuje údaje, ktoré by mohli identifikovať osobu postupcu.
  • Keď je obchod v aukcii uzavretý, správca v súčinnosti so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou pripraví zmluvnú dokumentáciu k postúpeniu pohľadávky.
  • Za sprostredkovanie náleží správcovi provízia vo výške 5 % z istiny pohľadávky, z ktorej provízie 4 % zaplatí postupca a 1 % zaplatí postupník. Postupník najneskôr do 3 pracovných dní od podpisu zmluvnej dokumentácie odošle finančné prostriedky zodpovedajúce odplate za postúpenie pohľadávky na účet postupcu uvedený v Zmluve o postúpení pohľadávky, znížené o 4 % z istiny pohľadávky, ktoré ako províziu odošle na účet správcu.
 • Distribúcia zmluvnej dokumentácie
  • Po vyhotovení zmluvnej dokumentácie je táto odoslaná na adresu postupcu za účelom jej podpísania. Podpis osoby oprávnenej konať v mene postupcu na zmluvnej dokumentácii musí byť úradne osvedčený. Po podpísaní zmluvnej dokumentácie je táto vrátane originálu dokumentácie súvisiacej s pohľadávkou zaslaná späť správcovi, ktorý informuje postupníka o splnení podmienok a dohodne s ním spôsob doručenie zmluvnej dokumentácie.. Postupník po prevzatí zmluvnej dokumentácie zaplatí províziu správcovi, jedno paré Zmluvy o postúpení pohľadávky podpíše a bezodkladne pošle na adresu správcu. Správca si vyhotoví kópiu podpísanej Zmluvy o postúpení pohľadávky pre vlastnú potrebu a odošle originál postupcovi.
  • Správca neumožní uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky, ak povinná osoba nezašle správcom požadované dokumenty súvisiace s postupovanou pohľadávkou.
 • Doručovanie
  • Doručovanie sa uskutočňuje na adresy uvedené v registračných formulároch aplikácie a správcovi na adresu jeho sídla.
  • Ak nie je dohodnuté inak, vykonávajú sa všetky doručovania doporučene, prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.
  • Písomnosť určená postupcovi a/alebo postupníkovi sa považuje za doručenú 3 dni po odoslaní doporučenou poštou na príslušnú adresu.
  • Postupca a postupník sa zaväzujú komunikovať v čase do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky výhradne prostredníctvom správcu.
  • Písomná forma doručenia zmluvným stranám je zachovaná aj v prípade zaslania elektronickej pošty (e-mailu) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári aplikácie, pričom správa je považovaná za doručenú dôjdením do elektronickej schránky.
 • Osobné údaje
  • Vyplnením a odoslaním registračného formulára udeľujú užívatelia portálu podľa zákona o ochrane osobných údajov správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré mu budú poskytnuté. Súhlas je udelený na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, minimálne však po dobu nevyhnutnú pre ochranu práv správcu. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu uzatvorených zmlúv, teda sprostredkovanie postupovania pohľadávok na portáli a ochrana oprávnených záujmov účastníkov zmluvy.
  • Spracovanie osobných údajov bude zahŕňať ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče dát, sprístupňovanie, upravovanie, pozmeňovanie, dopĺňanie alebo opravu, vyhľadávanie, používanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, blokovanie a likvidáciu.
  • Medzi kategórie osobných údajov patrí u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa. Medzi kategórie osobných údajov patrí u právnických osôb názov spoločnosti, IČO, sídlo, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa. Postupca súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli správcom sprístupnené postupníkovi. Postupník súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli správcom sprístupnené postupcovi.
  • Užívatelia vyhlasujú, že poskytujú osobné údaje dobrovoľne a majú právo na prístup k osobným údajom za úhradu vzniknutých nákladov a na základe písomnej žiadosti a sú si vedomí toho, že súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné písomne ​​odvolať.
 • Záverečné ustanovenia
  • Správca je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť. Tieto zmeny môžu ostatní účastníci zmluvných vzťahov odmietnuť, v takom prípade je však nutné urobiť tak písomne​doporučeným listom alebo prostredníctvom e-mailu, a to do 15 dní odo dňa ich zverejnenia na portáli.
  • Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2017.

Súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami  ?