logo
Vyplnením a odoslaním registračného formulára udeľuje užívateľ portálu www.aaukcie.sk súhlas jeho prevádzkovateľovi AAAukcie s.r.o., so sídlom Farská 25, 94901 Nitra, IČO: 46 807 870, (spoločnosti zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32496/N) so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, ktoré mu budú poskytnuté. Súhlas je udelený na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, minimálne však po dobu nevyhnutnú pre ochranu práv prevádzkovateľa. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelov v budúcnosti uzavretých zmlúv a ochrana oprávnených záujmov účastníkov. Užívateľ týmto poskytuje prevádzkovateľovi výslovný súhlas k tomu, aby využíval jeho údaje v rámci svojej podnikateľskej činnosti, najmä na vykonávanie marketingových činností, k šíreniu obchodných oznámení podľa zák.č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.


Spracovanie osobných údajov bude zahŕňať ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče dát, sprístupňovanie, upravovanie, pozmeňovanie, dopĺňanie alebo opravu, vyhľadávanie, používanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, blokovanie a likvidáciu.


Osobné údaje budú evidované v databáze, pod ochranou heslom, ktoré zodpovedá štandardom pre tvorbu hesiel (8 znakov, veľké a malé písmená a 2 číslice). K tejto databáze nie je žiadne internetové ani intranetové pripojenie a dáta z nej sú čerpané len v rámci jedného fyzického počítača. Tento počítač (server) je verejne prístupný v sieti, má spustený firewall, teda je prístupný iba cez webové stránky prehliadača a je chránený heslom, ktoré taktiež zodpovedá štandardom pre tvorbu hesiel. Webové stránky nemajú implementovanú žiadnu funkciu hromadného alebo jednotlivého výpisu osobných dát.


Užívateľ vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje dobrovoľne a má právo na prístup k osobným údajom za úhradu vzniknutých nákladov a na základe písomnej žiadosti a je si vedomý toho, že súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné písomne ​​odvolať.